Terapije sa matičnim ćelijama

Matične ćelije - budućnost medicine

Matične ćelije iz pupčane vrpce se koriste za liječenje više od 80 oboljenja. Svakodnevno, broj mogućih tretmana se povećava, a liječenje matičnim ćelijama postaje posebna grana medicine.

Stručnjaci i naučnici širom svijeta rade na otkrivanju načina tretmana oboljenja koja su do sada bila neizlječiva. U pupčanoj krvi postoje različiti tipovi matičnih ćelija. 

Široka lepeza tretmana različitih oboljenja dostupna će biti samo ukoliko se sačuvaju svi tipovi matičnih ćelija.

Sematski prikaz aktualnih aplikacija terapija sa maticnim celijama 

Trenutno se u svijetu provodi 4500 studija sa matičnim ćelijama. Iz tog razloga u našoj bliskoj budućnosti očekuje  se povećanje mogućih tretmana sa matičnim ćelijama, ne samo u liječenju oboljenja koja su povezana sa krvi, nego standardnu primjenu matičnih ćelija i u regenerativnoj medicini.

Iz navedenog je jasno se matične ćelije primjenjuju za tretmane mnogih oboljenja, ali da će njihova primjena u godinama koje slijede biti još šira i efikasnija. Mnogobrojna istraživanja, provedene studije, eksperimentalna primjena nedovojbeno ukazuju da se radi o lijeku sadašnjosti a, sigurno je, i lijeku budućnosti.